Tin cậy

Squid - Take Notes & Markup PDFs

superuser4k
14.5MB
Tải về
Tải về 50k - 250k
Phiên bản 3.4.10.2-GP 2 tuần trước

Mô tả của Squid - Take Notes & Markup PDFs

New: We partnered with Google to bring incredibly fast, low-latency ink to Squid on the Google Pixelbook and Samsung Chromebook Plus (with Chrome 62). See the difference: https://youtu.be/Oc66T_e7xwU

Take handwritten notes naturally on your Android tablet, phone, or Chromebook supporting Android apps! With Squid you can write just like you would on paper using an active pen, passive stylus, or your finger.

Easily markup PDFs to fill out forms, edit/grade papers, or sign documents. Import images, draw shapes, and add typed text to your notes. Quickly select, copy/paste, and move content between pages and notes. Organize your notes within notebooks and increase your productivity!

Turn your device into a virtual whiteboard or give presentations in a class, meeting, or conference by wirelessly casting to a TV/projector (e.g. using Miracast, Chromecast). Export notes as PDFs or images, then share them with others or store them in the cloud!

Squid is vector based - keeping your notes beautiful at any zoom level and on any device. You can erase entire letters and words quickly with the stroke eraser tool, or just parts of words with the true eraser tool. The selection tool allows you to change the color and thickness of your handwriting and even resize a drawing whenever you want without any loss in quality.

Squid takes special advantage of active pens on capable devices to provide natural, pressure sensitive handwriting. Just write with the pen and erase with your finger!

Squid is designed to be both powerful and simple to use, allowing you to take notes quickly and efficiently.

Awards/Recognition
• Featured App in Google Play
• Category Honorable Mention for Productivity in the Samsung Galaxy Note S Pen App Challenge: http://goo.gl/Ji9dCS
• Popular Choice Award in the Dual Screen App Challenge: http://goo.gl/J7uT0B

Key Features
• Take notes naturally with a pen and erase with your finger on active pen enabled devices (e.g. Galaxy Note devices with S Pen)
• Take notes with your finger or passive stylus on non-active pen devices (e.g. Nexus 7)
• Vector graphics engine
• Multiple paper types (e.g. blank, ruled, graph) and sizes (e.g. infinite, letter, A4)
• Undo/redo, select, move, and resize
• Change the color and weight of selected items
• Cut, copy, and paste items between notes
• Two finger scroll and pinch-to-zoom
• Two finger double tap to quickly jump to a specific zoom level
• Organize notes within notebooks
• Sort notes and notebooks
• Import, crop, and resize images
• Export notes to PDF, PNG, or JPEG for printing, archiving, or sharing
• Share notes with friends and colleagues via email, Evernote, etc.
• Multi-Window support
• Shortcuts to create a new note or open a notebook
• Present notes on a secondary display via HDMI, Chromecast, etc. (Android 4.2+)

Squid Premium
• Create notes and pages with premium backgrounds (math, engineering, music, sports, etc.)
• Import PDFs and mark them up like any other note
• Express yourself with additional tools (highlighter, “true” eraser, shapes, text)
• Backup/restore and bulk export notes as PDFs to cloud storage providers Dropbox and Box

Learn more about Squid Premium: http://goo.gl/mJFjeO

G Suite for Education customers can purchase Squid Premium in bulk using the Squid EDU Bulk License app (https://goo.gl/Kkxjtk).

Information about active pen devices: http://goo.gl/6BRJy

Explanation of required permissions: http://goo.gl/q5f8Y

If you encounter any bugs, please email us at help+android@squidnotes.com with a description of the bug!

We would love to hear any feedback or feature requests you have at http://feedback.squidnotes.com.

Interested in beta testing? Join our public beta directly through Google Play!
mới: Chúng tôi hợp tác với Google để mang lại cực kỳ nhanh, mực độ trễ thấp để Mực trên Pixelbook Google và Samsung Chromebook Plus (với Chrome 62). Thấy sự khác biệt: https://youtu.be/Oc66T_e7xwU

Hãy ghi chú viết tay một cách tự nhiên trên các ứng dụng Android Android tablet, điện thoại hoặc Chromebook hỗ trợ của bạn! Với Squid bạn có thể viết giống như bạn sẽ trên giấy sử dụng một bút tích cực, bút thụ động, hoặc ngón tay của bạn.

Dễ dàng PDF đánh dấu để điền vào các mẫu đơn, giấy tờ chỉnh sửa / lớp, hoặc ký các văn bản. Đưa hình ảnh, vẽ hình dạng, và thêm văn bản đánh máy để ghi chú của bạn. Nhanh chóng lựa chọn, sao chép / dán, và di chuyển nội dung giữa các trang và ghi chú. Tổ chức ghi chú của bạn trong máy tính xách tay và tăng năng suất của bạn!

Bật điện thoại của bạn thành một bảng trắng ảo hay thuyết trình trong một lớp học, hội họp, hội nghị hoặc bằng dây đúc với TV / máy chiếu (ví dụ sử dụng Miracast, Chromecast). ghi nhận Xuất dưới dạng PDF hoặc hình ảnh, sau đó chia sẻ chúng với người khác hoặc lưu trữ chúng trong các đám mây!

Squid là vector dựa - giữ ghi chú của bạn đẹp ở bất kỳ cấp độ zoom và trên mọi thiết bị. Bạn có thể xóa toàn bộ chữ cái và chữ một cách nhanh chóng với công cụ tẩy đột quỵ, hoặc chỉ một phần của lời với công cụ tẩy sự thật. Các công cụ lựa chọn cho phép bạn thay đổi màu sắc và độ dày của chữ viết tay của bạn và thậm chí thay đổi kích thước một bản vẽ bất cứ khi nào bạn muốn mà không làm giảm chất lượng.

Mực có lợi thế đặc biệt của bút hoạt động trên các thiết bị có khả năng để cung cấp tự nhiên, áp lực dạng chữ viết tay nhạy cảm. Chỉ cần viết với bút và xóa với ngón tay của bạn!

Mực được thiết kế để được cả hai mạnh mẽ và đơn giản để sử dụng, cho phép bạn ghi chép một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Các giải thưởng / Recognition
• Các ứng dụng trong Google Play
• Thể loại Danh dự cho năng suất trong Samsung Galaxy Lưu ý S Pen App Challenge: http://goo.gl/Ji9dCS
• Popular Choice Award trong Dual Screen App Challenge: http://goo.gl/J7uT0B

Các tính năng chính
• Ghi chép một cách tự nhiên với một cây bút và xóa với ngón tay của bạn trên các thiết bị kích hoạt bút tích cực (ví dụ Galaxy Note thiết bị với S Pen)
• Ghi chép bằng ngón tay hoặc bút stylus thụ động trên các thiết bị bút không hoạt động (ví dụ Nexus 7)
• engine đồ họa Vector
• Nhiều loại giấy (trống ví dụ, cai trị, đồ thị) và kích thước (ví dụ vô hạn, letter, A4)
• Undo / redo, chọn, di chuyển, thay đổi kích thước và
• Thay đổi màu sắc và trọng lượng của các mục đã chọn
• Cắt, sao chép và dán các mục giữa các nốt
• Hai ngón tay cuộn và pinch-to-zoom
• Hai ngón tay chạm đúp để nhanh chóng nhảy lên một tầm zoom cụ thể
• Tổ chức các ghi chú trong máy tính xách tay
• Sắp xếp các ghi chú và máy tính xách tay
• Import, cắt xén, và thay đổi kích thước hình ảnh
• Xuất ghi chú để PDF, PNG, JPEG hoặc cho in ấn, lưu trữ, hoặc chia sẻ
• Chia sẻ ghi chú với bạn bè và đồng nghiệp qua email, Evernote, vv
• Hỗ trợ Multi-Window
• Các phím tắt để tạo một ghi chú mới hoặc mở một máy tính xách tay
• ghi chú hiện trên một màn hình phụ qua cổng HDMI, Chromecast, vv (Android 4.2+)

Mực cao cấp
• Tạo ghi chú và các trang với nền cao cấp (toán học, kỹ thuật, âm nhạc, thể thao, vv)
• PDF nhập và đánh dấu chúng lên giống như bất kỳ lưu ý khác
• hiện bản thân với công cụ bổ sung (highlighter, “true” tẩy, hình dạng, văn bản)
• Sao lưu / khôi phục và ghi chú xuất khẩu số lượng lớn dưới dạng PDF để đám mây cung cấp dịch vụ lưu trữ Dropbox và Box

Tìm hiểu thêm về Squid Premium: http://goo.gl/mJFjeO

G Suite cho khách hàng Giáo dục có thể mua Mực cao cấp với số lượng lớn bằng cách sử dụng Squid EDU Giấy phép số lượng lớn ứng dụng (https://goo.gl/Kkxjtk ).

Thông tin về các thiết bị bút tích cực: http://goo.gl/6BRJy

Giải thích các điều khoản yêu cầu: http://goo.gl/q5f8Y

Nếu bạn gặp bất kỳ lỗi, xin vui lòng gửi email cho chúng tôi tại help+android@squidnotes.com với một mô tả về lỗi!

Chúng tôi rất thích nghe bất kỳ thông tin phản hồi hoặc tính năng yêu cầu bạn có ít http://feedback.squidnotes.com.

Quan tâm đến việc thử nghiệm beta? Tham gia bản beta công khai của chúng tôi trực tiếp thông qua Google Play!

Xem thêm

Người dùng đánh giá cho Squid - Take Notes & Markup PDFs

4.58
24
5
18
4
2
3
4
2
0
1
0

Đánh giá Squid - Take Notes & Markup PDFs

Ngôn ngữ
Không có đánh giá nào trên Squid - Take Notes & Markup PDFs, hãy là người đầu tiên!

Cờ Squid - Take Notes & Markup PDFs

Cờ trusted
Hoạt động tốt 0
Cờ needs licence
Cần giấy phép 0
Cờ fake
Ứng dụng giả mạo 0
Cờ virus
Virus 0
Ảnh đại diện cửa hàng superuser4k
Cửa hàng superuser4k 47.12k 28.92M

Thông tin APK về Squid - Take Notes & Markup PDFs

Phiên bản APK 3.4.10.2-GP
Khả năng tương thích Android 4.1.x+ (Jelly Bean)
Lập trình viên Steadfast Innovation, LLC
Chính sách riêng tư http://squidnotes.com/eula


Tải về Squid - Take Notes & Markup PDFs APK
Tải về